Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

 

1. [REGULAMIN i PRZEPISY] Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ampm-watches.com znajdującego się w domenie ampm-watches.com („Serwis" lub „sklep ampm-watches.com”) przez konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażową obsługę konsumentów regulują obowiązujące przepisy, w tym: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zmianami) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami). Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta - w razie sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie Administratora oraz na stronie www.ampm-watches.com.

 

2. [ADMINISTRATOR i SERWIS] Serwis prowadzi E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 91, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441930, NIP 9721241916, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, e-mail: contact@ampm-watches.com, nr tel.: 61 895 57 51. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Serwisie - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: telefon 61 895 57 51 oraz e-mail: contact@ampm-watches.com. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

 

3. [TOWARY] Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie, która jest dostępna na stronie internetowej Serwisu (biżuteria, zegarki, obrączki) oraz opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby zwracali uwagę na specyficzne właściwości wyrobów jubilerskich: ich niepowtarzalność (każdy produkt minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy) oraz niewielkie rozmiary, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy ponadto, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

 

4. [CENY, KOSZTY i PŁATNOŚCI] Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki ani ewentualnych opłat celnych. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę przekraczającą 75 zł. Administrator poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki niż standardowa. W takim przypadku Administrator pokryje część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową). Administratorinformuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary: a) przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie albo b) przelewem na rachunek bankowy Administratora o numerze: 37 1140 1124 0000 4701 7400 1002 w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo c) przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem). W sytuacji, gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez sklep ampm-watches.com dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

 

5. [ZAWARCIE UMOWY] Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep ampm-watches.com. Przyjęcie zamówienia przez sklep ampm-watches.com następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest właściwy dokument np. faktura VAT lub paragon fiskalny.

 

6. [SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ] Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i przesłać formularz za pomocą Serwisu do Administratora. Porady dotyczące zawierania transakcji znajdziesz w Załączniku nr 2. Sklep ampm-watches.com poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Serwisie (potwierdzenie złożenia zamówienia). Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z trzech potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z czego dwa są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem, a dopiero drugie (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w pkt 5). Trzecie potwierdzenie (zawarcia umowy na odległość) jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób: a) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu, b) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej, zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

 

7. [ZMIANA ZAMÓWIENIA] Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną – kontakt@ampm-watches.com – lub przy użyciu telefonu na numer sklepu ampm-watches.com (61 895 57 51) do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sklep ampm-watches.com zgodnie z pkt 8.

 

8. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ] Sklep ampm-watches.com rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia: a) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Serwisie jako „aktualnie dostępne" – w ramach ilości dostępnych w Serwisie, przekazując towar do wysyłki, b) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, zamawiając towar u producenta lub przystępując do jego produkcji. Sklep ampm-watches.com zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 

9. [DOSTAWA] Dostawy towarów zamówione w sklepie ampm-watches.com dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta Administrator, są dostępne tutaj (General Logistics System)tutaj (TNT). Informujemy, że przesyłki sklepu ampm-watches.com są zawsze w opakowaniu oznaczonym marką Elixa. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić. czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z Administratorem.

 

10. [ODSTĄPIENIE] Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Administratorawskazany w pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem. Administrator wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia Klientowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik przesyłki przez przewoźnika. Administratorw wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie). Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Administratora.

 

11. [REKLAMACJE] Administrator realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad. Klient ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego, czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji, należy do Klienta. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy Administratora. Przykładowy formularze reklamacji został zamieszczony w Załączniku nr 4. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowych formularzy reklamacji. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Administratora . Administrator zapewnia możliwość bezpłatnego odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez przewoźnika wskazanego przez Administratora pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia, licząc od zgłoszenia w sklepie ampm-watches.com przez Klienta potrzeby wysłania towaru. Administratornie zobowiązuje Klienta do korzystania przewoźnika wskazanego przez Administratora, a jedynie informuje Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne - znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych przesyłek – stawki przewoźnego. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).

Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- klient może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Poznaniu zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny Administrator w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.
- Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Administratorem. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
- Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR Administrator w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu

 

12. [DANE OSOBOWE] Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Administratora w ramach Serwisu, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

Na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Administratorem a spółkami powiązanymi z Administratorem, tj.:

    • Apart sp. z o.o. ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las;

    • E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;

    • R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las.

Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz spółek wskazanych w punkcie 2 powyżej, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Administratora dostawą Produktów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Serwisie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Administratora).

Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

13. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej dostępnej w domenie ampm-watches.com. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.